Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
Quy Dinh Ve Chung Nhan

I. QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
1- Đánh giá chứng nhận lần đầu hệ thống quản lý được tiến hành qua 2 giai đoạn: Đánh giá giai đoạn 1 nhằm xem xét hệ thống văn bản, xác định các điều kiện, phạm vi và sự sẵn sàng cho việc chứng nhận. Đánh giá được thực hiện thông qua xem xét, đánh giá các tài liệu kết hợp với đánh giá tại địa điểm đăng ký chứng nhận. Đánh giá giai đoạn 2 được thực hiện tại các địa điểm của doanh nghiệp nhằm xác định việc áp dụng và hiệu lực của hệ thống quản lý. Quá trình đánh giá qua các bước sau đây: Họp khai mạc > Đánh giá tại chỗ > Lập báo cáo đánh giá > Họp kết thúc.
2- Đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa: được tiến hành theo phương thức chứng nhận thích hợp để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá. Lấy mẫu, số lượng mẫu thử nghiệm thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận. Thử nghiệm mẫu tại PTN được công nhận ISO/IEC 17025 hoặc tương đương.
3- Thực hiện hành động khắc phục: Các điểm không phù hợp phải được khắc phục kèm theo các bằng chứng để kiểm tra, xác nhận. Nếu không thực hiện hành động khắc phục thì kết quả đánh giá chứng nhận sẽ bị huỷ bỏ.
4- Thẩm xét, quyết định hoặc từ chối cấp chứng nhận: Quyết định và Giấy chứng nhận được cấp khi kết quả thẩm xét xác định quá trình đánh giá được thực hiện theo đúng quy định, kết quả đánh giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chứng nhận hoặc từ chối cấp chứng nhận nếu không đáp ứng yêu cầu chứng nhận.

II. GIÁM SÁT VÀ CHỨNG NHẬN LẠI
1- Đánh giá giám sát: được thực hiện trong 3 năm hiệu lực chứng nhận để duy trì sự phù hợp của hệ thống, sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận. Chu kỳ giám sát ít nhất 12 tháng/lần kể từ ngày đầu của hiệu lực chứng nhận.
2- Đánh giá chứng nhận lại: cần được thực hiện trước khi chứng nhận hết hiệu lực để duy trì hiệu lực chứng nhận. Nếu chưa tiến hành cuộc đánh giá lại hoặc chưa khắc phục được các điểm không phù hợp nặng thì chứng nhận sẽ hết hiệu lực.
3- Đánh giá đột xuất: thực hiện khi có yêu cầu mở rộng phạm vi chứng nhận hoặc để điều tra khiếu nại hoặc giám sát chứng nhận bị đình chỉ hay đánh giá những thay đổi có ảnh hưởng tới hệ thống hoặc sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận.

III. MỞ RỘNG, THU HẸP PHAM VI CHỨNG NHẬN
1- Mở rộng phạm vi chứng nhận: Phạm vi chứng nhận có thể được mở rộng vào bất cứ thời gian nào. Quá trình đánh giá mở rộng phạm vi chứng nhận được thực hiện bằng cuộc đánh giá độc lập hoặc trong đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận lại.
2- Thu hẹp phạm vi chứng nhận: Phạm vi chứng nhận có thể bị thu hẹp nếu kết quả đánh giá cho thấy không đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu chứng nhận đối với phạm vi đã đăng ký hoặc đã được chứng nhận.

IV. ĐỊNH CHỈ, KHÔI PHỤC, HỦY BỎ CHỨNG NHẬN
1- Đình chỉ và khôi phục chứng nhận: Chứng chỉ và hiệu lực chứng nhận bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau đây: Không bố trí đánh giá giám sát theo kế hoạch; có khiếu nại cho thấy không duy trì sự phù hợp đối với các yêu cầu chứng nhận; sử dụng chứng chỉ hoặc biểu tượng chứng nhận không đúng quy định; không thực hiện yêu cầu hành động khắc phục trong thời hạn quy định… Hiệu lực chứng nhận được khôi phục sau khi lý do bị đình chỉ được khắc phục, xử lý.
2- Hủy bỏ chứng nhận: Chứng chỉ và hiệu lực chứng nhận sẽ bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây: Không khắc phục các lỗi bị đình chỉ chứng nhận; không thanh toán đầy đủ các khoản chi phí đánh giá theo quy định.  Khi có nhu cầu chứng nhận lại thì cuộc đánh giá được thực hiện ít nhất sau 1 năm kể từ ngày quyết định hủy bỏ chứng nhận. 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem "Quy định chung về chứng nhận sản phẩm, hàng hóa và hệ thống quản lý của GIC Việt Nam".

CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com