Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Bộ Y tế đã giao Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cho khẩu trang vải kháng khuẩn.
Chứng chỉ ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức .....
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
English Tiếng Việt
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

Phí đánh giá chứng nhận ban đầu
1/ Phí đánh giá chứng nhận ban đầu đối với chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý bao gồm:
- Phí nộp bản đăng ký; 
- Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia);
- Phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận;
- Phí sử dụng dấu công nhận.
2/ Chi phí thử nghiệm sản phẩm sẽ do đơn vị đăng ký chứng nhận trả trược tiếp cho PTN. Trường hợp đơn vị đăng ký chứng nhận đề nghị ký hợp đồng chứng nhận bao gồm cả các chi phí thử nghiệm sản phẩm thì phần chi phí thử nghiệm được tính theo báo giá của PTN.
Ghi chú: Phí đánh giá được tính bao gồm cả ngày công đánh giá tài liệu của chuyên gia tại Văn phòng GIC Việt Nam.

Phí đánh giá giám sát
1/ Phí đánh giá giám sát đối với chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý bao gồm:
- Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia);
- Phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận.
2/ Trường hợp cuộc đánh giá giám sát trong chứng nhận sản phẩm yêu cầu lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm thì đơn vị được chứng nhận sẽ phải trả phí thử nghiệm sản phẩm tương tự như trên.

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com