Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
1- Phí đánh giá chứng nhận ban đầu:
a) Phí đánh giá chứng nhận ban đầu đối với chứng nhận sản phẩm, hàng hóa và hệ thống quản lý bao gồm:
- Phí đăng ký chứng nhận;
- Phí đánh giá của chuyên gia (tính theo ngày công, bao gồm ngày công xem xét nội dung đánh giá và viết báo cáo tại Văn phòng);
- Phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận;
- Phí sử dụng dấu công nhận.
b) Chi phí thử nghiệm sản phẩm sẽ do đơn vị đăng ký chứng nhận trả trược tiếp cho Phòng thử nghiệm (PTN). Trường hợp đơn vị đăng ký chứng nhận đề nghị ký hợp đồng chứng nhận bao gồm cả các chi phí thử nghiệm sản phẩm thì phần chi phí thử nghiệm được tính theo báo giá của PTN.

2- Phí đánh giá giám sát duy trì hiệu lực chứng nhận:
a) Phí đánh giá giám sát duy trì hiệu lực chứng nhận đối với chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý bao gồm: Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia) và phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận.
b) Trường hợp cuộc đánh giá giám sát trong chứng nhận sản phẩm yêu cầu lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm thì đơn vị được chứng nhận sẽ phải trả phí thử nghiệm sản phẩm.

3- Phí đánh giá đánh giá chứng nhận lại:
Phí đánh giá chứng nhận lại được tính tương tự phí đánh giá chứng nhận ban đầu. Ngày công đánh giá có thể ít hơn so với đánh giá chứng nhận ban đầu tùy thuộc tình trạng của hệ thống, sản phẩm được đánh giá và những thay đổi (nếu có).
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com