Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
1- GIC Việt Nam đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận ở tất cả các cấp chức năng hoạch định chiến lược và đề ra các chính sách về chứng nhận; quá trình đánh giá; quyết định về chứng nhận.

2- Đảm bảo tính khách quan ở cấp chiến lược và chính sách:
a) GIC Việt Nam thiết lập và duy trì Hội đồng Chứng nhận GIC Việt Nam bao gồm đại diện những người có lợi ích liên quan để định hướng và giám sát các hoạt động chứng nhận của GIC Việt Nam.
b) Thành phần Hội đồng Chứng nhận thông thường bao gồm các đại diện sau: Đại diện của cơ quan quản lý nhà nước liên quan; đại diện từ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, đánh giá sự phù hợp; đại diện của khách hàng được chứng nhận; đại diện của những người được hưởng lợi từ việc tổ chức, doanh nghiệp được chứng nhận; đại diện GIC Việt Nam.
c) Hội đồng Chứng nhận GIC Việt Nam tham gia xây dựng các tài liệu liên quan khách hàng chứng nhận như: quy định chung về chứng nhận, thủ tục đánh giá, quá trình quyết định cấp chứng chỉ, thủ tục khiếu nại và quy định về chuẩn mực đối với chuyên gia đánh giá.

3- Đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá:
a) Tất cả chuyên gia khi tham gia đánh giá (kể cả các chuyên gia kỹ thuật) đều phải thông báo cho GIC Việt Nam về các mối quan hệ với bên được đánh giá nhằm nhận biết và loại trừ sự không độc lập và thiên vị trong quá trình chứng nhận.
b) Không sử dụng chuyên gia đã tham gia các hoạt động tư vấn tư vấn cho khách hàng được đánh giá.

4- Đảm bảo tính khách quan ở cấp quyết định về chứng nhận:
a) Phụ trách chứng nhận GIC Việt Nam là người có thẩm quyền thẩm xét và quyết định việc cấp chứng chỉ cho các khách hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chứng nhận. Phụ trách chứng nhận không tham gia vào quá trình đánh giá.
b) Trường hợp Phụ trách chứng nhận tham gia vào cuộc đánh giá thì Giám đốc GIC Việt Nam sẽ thay thế để thẩm xét và quyết định việc cấp chứng chỉ.
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com