Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
Su Dung Dau Va Bieu Tuong Chung Nhan

Biểu lượng (logo) chứng nhận được cấp để thể hiện hệ thống quản lý hoặc sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
Chinh Sach Doi Voi Tinh Khach Quan

GIC Việt Nam đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận ở tất cả các cấp chức năng hoạch định chiến lược và đề ra các chính sách về chứng nhận; quá trình đánh giá; quyết định về chứng nhận

PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
Phi Danh Gia Chung Nhan

Phí đánh giá chứng nhận gồm: phí đăng ký chứng nhận; phí đánh giá của chuyên gia; phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận; phí sử dụng dấu công nhận và phí thử nghiệm sản phẩm (nếu có)

THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
Thu Tuc Xu Ly Khieu Nai
Qui định trình tự tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu xem xét lại và khiếu nại của khách hàng liên quan đến các hoạt động đánh giá, cấp chứng nhận
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com