Home
About us
Services
News
Information
Contact us

GIC is proud to be one of the first two organisations that have been appointed by Cyber Security Agency of Singapore (CSA) to assess and certify enterprises applying for the Cyber Trust and Essentials Marks.

ISO 45001 provides safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health
Information Sercurity Management System
Environmental Management System
English Tiếng Việt
CERTIFICATION FEES
Assessement and Certification Fees

1- Phí đánh giá chứng nhận ban đầu:
a) Phí đánh giá chứng nhận ban đầu đối với chứng nhận sản phẩm, hàng hóa và hệ thống quản lý bao gồm:
- Phí đăng ký chứng nhận;
- Phí đánh giá của chuyên gia (tính theo ngày công, bao gồm ngày công xem xét nội dung đánh giá và viết báo cáo tại Văn phòng);
- Phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận;
- Phí sử dụng dấu công nhận.
b) Chi phí thử nghiệm sản phẩm sẽ do đơn vị đăng ký chứng nhận trả trược tiếp cho Phòng thử nghiệm (PTN). Trường hợp đơn vị đăng ký chứng nhận đề nghị ký hợp đồng chứng nhận bao gồm cả các chi phí thử nghiệm sản phẩm thì phần chi phí thử nghiệm được tính theo báo giá của PTN.

2- Phí đánh giá giám sát duy trì hiệu lực chứng nhận:
a) Phí đánh giá giám sát duy trì hiệu lực chứng nhận đối với chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý bao gồm: Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia) và phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận.
b) Trường hợp cuộc đánh giá giám sát trong chứng nhận sản phẩm yêu cầu lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm thì đơn vị được chứng nhận sẽ phải trả phí thử nghiệm sản phẩm.

3- Phí đánh giá đánh giá chứng nhận lại:
Phí đánh giá chứng nhận lại được tính tương tự phí đánh giá chứng nhận ban đầu. Ngày công đánh giá có thể ít hơn so với đánh giá chứng nhận ban đầu tùy thuộc tình trạng của hệ thống, sản phẩm được đánh giá và những thay đổi (nếu có).
RULES FOR THE CERTIFICATION
OUR ACCREDITATIONS
CERTIFICATE SAMPLES
CUSTOMER INFORMATION
COMPLAINTS AND APPEALS
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com